The Stephanie Bridal Set - 2.5 CARAT G VS2 PEAR SHAPED DIAMOND SET - 18K ROSE GOLD #J99224

The Stephanie Bridal Set - 2.5 CARAT G VS2 PEAR SHAPED DIAMOND SET - 18K ROSE GOLD #J99224
The Stephanie Bridal Set - 2.5 CARAT G VS2 PEAR SHAPED DIAMOND SET - 18K ROSE GOLD #J99224
The Stephanie Bridal Set - 2.5 CARAT G VS2 PEAR SHAPED DIAMOND SET - 18K ROSE GOLD #J99224
The Stephanie Bridal Set - 2.5 CARAT G VS2 PEAR SHAPED DIAMOND SET - 18K ROSE GOLD #J99224